Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Fokus grupa sa planinarima u Majdanpeku

Featured image default

Dana 27. septembra 2017.godine organizovana je fokus grupa sa članovima Planinarskog kluba  iz Majdanpeka. Učesnici fokus grupe razgovarali su o upravljanju otpadom, učešću građana i zaštiti prirode i biodiverziteta.

Problemi sa nepostojanjem regionalne deponije, nemogućnosti za selektivnog odvajanje otpada i niska svest građana najznačajniji su problemi po mišljenju planinara u okviru teme upravljanje otpadom.

Sa druge strane tema koja je obrađivala uključivanje građana u procesima infromisanja i donošenja odluka iz domena zaštite životne sredine  nije bila dovoljno poznata učesnicima iako su svesni velikih ekoloških problema, obzirom na to da žive u rudarskom gradu, ali su pored toga naglasili da se  lokalna samouprava uopšte ne bavi ovom temom i ne uključuje građane u rešavanje istih.

Zaštita prirode i biodiverziteta je bila tema mnogo bliža ovoj grupi učesnika u fokus diskusiji.

„Bilo bi lepo kada bi svi krajevi nase zemlje imali ovoliko potencijala.“