Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

U Boljevacu se planira izgradnja postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta

Podnet zahtev “GREEN ENERGY POINT“d.o.o, iz Beograda za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta – kombinovane elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije (kogenerativno postrojenje).

Opširnije