Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

U Boljevacu se planira izgradnja postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta

Featured image default

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije, da je nosilac projekta, “GREEN ENERGY POINT“d.o.o, iz Beograda, Francuska 6, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta – kombinovane elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije (kogenerativno postrojenje), na k.p.br.2900/2, KO Boljevac, na teritoriji SO Boljevac, dana 18.07.2018. godine, zaveden pod brojem 353-02-1613/2018-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana  od dana objavljivanja ovog obaveštenja (tj. naj kasnije do  29.07.2018 ).

Preuzeto sa www.ekologija.gov.rs