Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“ rudnika “Soko“

Featured image default

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP PEU Resavica podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“ rudnika “Soko“, na k.p. 6557, 6558, 875911, 8759/2, 8760/1, 876012, 876111, 876112, 8762, 8763, 8766, 876811, 8768/2, 876911, 8769/2, 8770, 8771, 8772, 8777/1, 8777/2, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8786, 8787, 8788, 8789, 8792, 8793, 8795, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8886/1 sve KO Čitluk, SO Sokobanja, zaveden pod brojem 353-02-1923/2018-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Sokobanja, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama SO Sokobanja, dana 05.10.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.