Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Stavovi građana Babušnice

Featured image default

Sa zaposlenima građanima Babušnice 22. septembra 2017.godine razgovarali smo u fokus grupi o upravljanju  otpadom, učešću građana i zaštiti prirode.

Iako se na teritorije Opštine Babušnica nalaze dva specijalna rezervata prirode ( Jerma i Venerina padina). Učesnici fokus grupe nisu prepoznali ove prirodne vrednosti u svom okruženju, stoge je neophodno bolje  upoznati  ljude sa zaštićenim područjima i zaštićenim vrstama na teritoriji njihove opštine.

”Ekološka svest građana je prilično niska” -naglasili su u Babušnici kada samo razgovarali o upravljanju otpadom. Kao najznačajnije probleme, u domenu uspravljanja otpadom, izdvojili su postojanje divljih deponija i problem reke, odnosno problem ispuštanja otpadnih voda u reku. Smatraju da je potrebna bolja organizacija i komunikacija sa lokalnom samoupravom u cilju sagledavanja i rešavanja postojećih problema.

Nedovoljna informisanost o mogućnostima i načinima kako mogu da učestvuju u donošenju odluka ali i nepostojanje organizacije kojoj bi se obratili i učestvovali su samo jedan od problema prepoznati od strane građana Babušnice.

Takođe smatraju da se javnost se ne obaveštava na odgovarajući način o predlozima i zahtevima koji se tiču zaštite životne sredine, a postoji i ne informisanost o pravima u učešću i odlučivanju.