Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Otpočelo planiranje izgradnje kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke

Featured image default

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US i 132/14 i 145/14), čl. 54-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/15) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10)

                                                                                                                                      Oglašava

                                                                                                                                  JAVNI UVID U

Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u slivu Borske reke (u daljem tekstu: Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke (u daljem tekstu: SPU)

 

  1. JAVNI UVID U NACRT PLANA I SPU ODRŽAĆE SE U PERIODU OD 18. JUNA DO 18. JULA 2018. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA.

 

U skladu sa čl. 60-73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, nacrt urbanističkog plana sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova u zgradi Opštine Bor.

 

Javna prezentacija Plana i SPU biće održana u petak 29. juna 2018. godine sa početkom u 11:00 časova u zgradi Opštine Bor, ul. Moše Pijade broj 3, u Boru.

 

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrte Plana i SPU koji su izloženi na javni uvid mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi Bor preko pisarnice ili putem pošte, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa sredom 18. julom 2018. godine, do 15 časova.

 

  1. JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE na kojoj će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se po završetku javnog uvida, i to u utorak 24. jula 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u zgradi Opštine Bor, ul. Moše Pijade broj 3, u Boru.

 

Javnoj sednici prisustvovaće predstavnici obrađivača plana – Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, predstavnici Komisije za planove Opštine Bor i predstavnici opštine Bor. Na javnim sednicama mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta i strateške procene javno iznosi svoj stav.

 

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA I SPU biće dostavljeni Opštinskoj upravi Bor kako bi svi zainteresovani mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na nacrt Plana i SPU.

Preuzeto sa: www.opstinabor.rs

 

Pogledajte na sajtu Nacionalne geografije Srbije video o Borskoj reci kao jednoj od najzagađenijih reka u Evropi.