Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Javni uvid o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite spomenika prirode prerast „Šuplja stena”

Featured image default

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE PRERAST „ŠUPLJA STENA”

Područje Spomenika prirode Prerast ,,Šuplja stenaʼʼ, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji opštine Majdanpek, odnosno KO Rudna Glava, ukupne površine 8, 26 80 ha, od čega je 4, 32 00 ha u državnoj svojini i 3, 94 80 ha  u privatnoj svojini.

  1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE PRERAST „ŠUPLjA STENA” ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 23. JUNA DO 12. JULA 2018. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode Prerast ,,Šuplja stenaʼʼ i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 668 i Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. julom 2018. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese aleksandra.doslic[at]ekologija.gov.rs i lidija.stevanovic[at]ekologija.gov.rs;  ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENjU SPOMENIKA PRIRODE PRERAST „ŠUPLjA STENA”  – JAVNA RASPRAVAˮ, na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

  1. JAVNA RASPRAVA I JAVNA PREZENTACIJA dokumenata o zaštiti biće održana u petak, 10. avgusta 2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama opštine Majdanpek (mala sala).

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

Preuzeto sa  www.ekologija.gov.rs