Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Javni uvid o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode„Rtanj”

Featured image default

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „RTANj”

Područje Specijalnog rezervata prirode „Rtanj”, koje se predlaže za zaštitu, obuhvata istoimeni planinski masiv koji pripada istočnoj Srbiji i administrativno pripada opštinama Sokobanja i Boljevac, ukupne površine 4.997,17 ha, od čega je 3.013,53 ha (60,30%) u državnom vlasništvu i 1.983,63 ha (39,70%) u privatnom vlasništvu.

  1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „RTANJ” ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 23. JUNA DO 12. JULA 2018. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Rtanj” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 668 i Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. julom 2018. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese aleksandra.doslic[at]ekologija.gov.rs i lidija.stevanovic[at]ekologija.gov.rs;  ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENjU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „RTANj” – JAVNA RASPRAVAˮ, na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

  1. JAVNA RASPRAVA I JAVNA PREZENTACIJA dokumenata o zaštiti biće održana u  petak, 20. jula 2018. godine, sa početkom u 1200 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

Preuzeto sa www.ekologija.gov.rs