Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“ rudnika “Soko“, KO Čitluk, SO Sokobanja

Featured image default

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP PEU Resavica, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“ rudnika “Soko“, na k.p. 6557, 6558, 875911, 8759/2, 8760/1, 876012, 876111, 876112, 8762, 8763, 8766, 876811, 8768/2, 876911, 8769/2, 8770, 8771, 8772, 8777/1, 8777/2, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8786, 8787, 8788, 8789, 8792, 8793, 8795, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8886/1 sve KO Čitluk, SO Sokobanja, zaveden pod brojem 353-02-545/2018-03. Navedene katastarske parcele se nalaze u rpanici zahvata Prostornog plana opštine Sokobanja („Sl. list opštine“, 6p.13/2012), kojim je definisana granica otvaranja mini kopa “Biljkina Struga“, a na osnovu referalne karte – namena prostora.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.