Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Upravljanje otpadom u opštini Kučevo

Featured image default

U Etno kompleksu „Komša“ u Kučevu, 26. Oktobara održan je javni forum sa temom “ Upravljanje otpadom u opštini Kučevo“. Na Forumu su bili uključeni predstavnici zainteresovanih grupa iz opštine i to: predstavnici zdravstva, prosvete, turizma, mesnih zajednica i privrede.

Prema metodologiji rada koja se koristi u toku Javnog Foruma, svaka radna grupa je, nakon prezentovanja problema otpada u opštini Kučevo od strane eksperta razmatrala koji su to koraci, preporuke i aktivnosti koje mogu svako za sebe i zajedno preduzeti u rešavanju ovog značajnog problema za opštinu Kučevo. Prvi su svoj rad prezentovali predstavnici prosvete. Obrazlagali su svoj dosadašnji rad u školama sa decom na rešavanju ovog problema i postavili sebi zadatak da u buduće više rade sa decom kroz razne oblike i kampanja na svim nivoima.

Iz grupe koje su činili predstavnici zdravstva kao važan prioritet izdvojilo se pitanje medicinskog otpada- upravljanje i odvoženje. Predstavnici ove grupe smatraju da je neophodno realizovati kampanju na svim nivoima udruženo sa apotekarskim ustanova, dom zdravlja i starački dom, kako bi se ovaj ozbiljan problem rešio, a što je u interesu svih građana opštine Kučevo.

Turistički radnici su u okviru svoje radne grupe istakli problem nedostatka odgovarajućeg broja kontejnera. Smatraju važnim za turizma neophodnost postojanja većeg broja kontejnera i kanti, kao i sistemsko rešenje u upravljanju otpadom u turističkim lokacijama a samim tim bi se i rešili problemi kao što su  brojne divlje deponije ali i sam otpada u celini.

Mišljenje predstavnika turizma podržali su i predstavnici  mesnih zajednica i istakli da nedovoljan broj kontejnera kao i nemogućnost komunalnog preduzeća za kontinuirano pražnjenje istih stvara probleme u svim, a posebno seoskim mesnim zajednicama.

Predstavnici privrede su istakli da poštovanje zakona mora biti za sve isti i da bi bili zainteresovani za subvencije i olakšice u oblasti zaštite životne sredine.

Nakon prezentacija svih grupa, izlistani su svi predlozi i dogovoreno je da zbog kompleksne teme organizujemo bar još jednu Forum sesiju u opštini Kučevo.

Predlozi i preporuke koje su proizišli kao rezultat rada na ovom Javnom Forumu će biti predočene tačke za rad na sledećoj Forumu sesija, a nakon toga konkretni predlozi i preporuke će biti dostavljeni lokalnoj samoupravi u Kučevu.