Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Istraživanje „Primena usvojenih propisa na lokalnom nivou (pravne tekovine Poglavlja 27)“

Featured image default

Istraživanjem je obuhvaćeno dvadeset opština u četiri okruga Jugoistočne Srbije (Knjaževac, Bor, Negotin, Boljevac, Sokobanja, Pirot, Majdanpek, Žagubica, Požarevac, Dimitrovgrad, Zaječar, Bela Palanka, Babušnica, Kladovo, Golubac, Veliko Gardište, Kučevo, Žabari, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi). U početnoj fazi istraživanja analizirana je dostupnost podataka iz oblasti životne sredine na WEB stranicama opština. Nakon toga upućen je, nadležnim licima i inspektorima koji se bave pitanjima životne sredine u lokalnim samoupravama, upitnik. Nakon analize upitnika, u drugoj fazi istraživanja realizovane su fokus grupe i intervjui u industrijskim i turističkim centrima u četiri okruga Jugoistočne Srbije sa licima odgovornim za poslove zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama, sa predstavnicima JKP-a kao i sa upravljačima zaštićenih područja. Teme druge faze istraživanja bile su upravljanje otpadom, horizontalno zakonodavstvo i zaštita prirode i biodiverziteta u lokalnim samoupravama.

Na osnovu istraživanja došlo se do sledećih zaključaka:

Uskalđivanje Nacionalnog zakonodavstava u oblasti životne sredine sa EU direktivama i dalje traje. Očekuje se da će taj proces biti veoma intenzivan u tekućoj godini. Lokalne samouprave, usklađuju svoje propise, programe i planove sa nacionalnim, samim tim i evropskim zakonodavstvom, stalne izmene rezultiraju potrebom za revizijom mnogih dokumenata na lokalnom nivou. Kadrovski i tehnički kapaciteti LS nisu trenutno dovoljni da Lokalne samouprave mogu preuzeti na sebe sve odgovornosti i obavze koje proističu iz prirpema za otvaranje pregovaračkog poglavlja 27. Razlog tome leži između ostalog i u činjenici da je Zaštita životne sredine relativno mlada upravna grana u republici Srbiji.

Ovo istraživanje ukazalo je i na nedovoljnu motivisanost javnosti i civilnog sektora da uzme aktivno učešće u donošenju odluka i kreiranju politika u zaštiti životne sredine na lokalnom nivou u Jugoistočnoj Srbiji . Sagovornici navode to kao nedostatak jer smatraju da bi kroz partnerstvo i veče uključivanje civilnog društva mnogo lakše jačali zajedničke kapacitete za razvoj i vođenje politike životne sredine na lokalnom nivou.

Neki od stavova na fokus grupama koji opisuju trenutno stanje sistema zaštite životne sredine na loklanom nivou u Jugoistočnoj Srbiji:

„ Iskustvo je da na polju životne sredine možete da ne poštujete zakon i ništa vam se neće desiti…U velike zagađivače niko ne sme da dirne „

„Ukoliko bi se uradila ozbiljna analiza programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda u nazad nekoliko godina uočio bi se trend prepisivanja iz godine u godinu“.

„U priči o problemima životne sredine u Srbiji, u poslednjih nekoliko godina idemo unazad“

Dokument možete preuzeti na linku ispod.

Istraživanje -Primena usvojenih propisa na lokalnom nivou